O škole

Profil školy

 

1.      Veľkosť  školy

 

Základná škola je umiestnená v okrajovej malej obci Uzovské Pekľany, ktorá leží v pokojnom prostredí v blízkosti lesov. Škola je neplnoorganizovaná, s  jednozmennou prevádzkou. Na škole sú aktuálne zriadené 4 triedy, dve triedy so spojenými ročníkmi, 2 špeciálne triedy a 1 oddelenie ŠKD. Areál  školy tvorí  zastaralá budova patriaca cirkvi, nová časť a školský dvor . V škole máme 4 učebne, počítačovú miestnosť a kuchynku. Škola je situovaná v strede obce.

 

2.      Charakteristika žiakov

Základnú školu navštevujú žiaci 1.- 4. ročníka ZŠ a 1.-8. ročníka ŠZŠ. V škole pracujeme aj so žiakmi so  špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a prevažne so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Všetci žiaci bývajú v našej obci.

 

3.      Charakteristika pedagogického zboru

Na podmienky našej školy, aby edukačný proces spĺňal všetky kritériá kvalitnej a modernej výučby, sú potrební 2 učitelia pre primárne vzdelávanie a 2 učitelia s aprobáciou špeciálna pedagogika. V súčasnom období pracujú pre školu 4 kvalifikovaní pedagógovia na plný úväzok, 2 na čiastočný úväzok, 1 sociálny pedagóg, jedna vychovávateľka v ŠKD a dve pedagogické asistentky. 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Uzovské Pekľany
    Uzovské Pekľany 131
  • +421 51 459 4398

Fotogaléria